Favorite Valvrave the Liberator Episode 7 – THIS IS WHAT I’M TALKING ABOUT

valvrave eru erufu piloting mecha
ERU ERUFU.

VALVRAVE VALVRAVING.
Valvrave the Liberator Episode 7 Review
Kakumeiki Valvrave Episode 7 Review
Haruto Under the Ruins
Gareki no Shita no Haruto
瓦礫の下のハルト

Continue reading

Favorite Valvrave the Liberator – Kakumeiki – Episode 4 – LIBERATING INDEED.

Valvrave the Liberator Shoko Sashinami cheese
ERU ERUFU? No. It's Shoko now.

LIBERATION AND STUFF.
Valvrave the Liberator Episode 4 Review
Kakumeiki Valvrave Episode 4 Review
“The Valvrave is the Hostage”
“Hitojichi wa Varuvureivu”
(人質はヴァルヴレイヴ)

Continue reading